WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:23:pm 27/03/14 Đăng ngày “March 27th, 2014”

Tập làm văn

Tập làm văn

1- Tả chú thương binh. Bài làm: Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi. 2- Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài “Thương vợ.” Bài làm: Tú Xương là một [...]

11:23:pm 27/03/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghề đan bán thúng rong

Nghề đan bán thúng rong

“Trung bình, một chiếc xe chở đầy các món hàng tre của em, bán hết kiếm cũng được hai triệu đến hai triệu rưỡi đồng.

09:23:am 27/03/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Văn tả bác Hồ

Văn tả bác Hồ

07:19:am 27/03/14 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »