WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:28:pm 20/03/14 Đăng ngày “March 20th, 2014”

Diễn văn của Putin

Diễn văn của Putin

Người dịch bài diễn văn “vĩ đại làm thay đổi thế giới” này không biết “антисемиты” là “bài Do thái” nên dịch thành “chống đối người Xê-mít” So sánh với bản gốc (và bản Google dịch sang tiếng Anh) có thể thấy bản dịch tiếng Việt “bảo hoàng hơn vua”, có những chỗ người dịch [...]

09:28:pm 20/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngăn sông cấm chợ thời đại @

Ngăn sông cấm chợ thời đại @

01:34:am 20/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ông Thủ tướng Dũng và câu chuyện “Con Vua thì lại làm Vua”

Ông Thủ tướng Dũng và câu chuyện “Con Vua thì lại làm Vua”

Lâu lâu trên mạng internet người ta lại xầm xì chuyện con anh Sáu, cháu anh Năm được luân chuyển về nhận một trọng trách ở một địa phương nào đó theo kiểu đưa lên. Thật ra đó là chuyện bình thường trong công tác tổ chức cán bộ, khi đó cái gọi là cơ [...]

01:32:am 20/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »