WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:13:am 14/03/14 Đăng ngày “March 14th, 2014”

Chó sủa bóng

Chó sủa bóng

Phê phán, nói theo ngôn ngữ loài người là chửi, theo ngôn ngữ loài Chó thì là sủa. Đừng tưởng chú Chó con sủa mình trong gương là nó ghét bỏ đâu, thực ra là đang mừng đó, vì vừa sủa vừa vẫy đuôi mà.

10:13:am 14/03/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cứu hộ ngày 14 tháng 3

Cứu hộ ngày 14 tháng 3

04:00:am 14/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kịch bản Ukraina cho Việt Nam

Kịch bản Ukraina cho Việt Nam

Giữa nhân dân và một bộ phận trong lãnh đạo Đảng, những nhận định và chủ trương ứng phó với Trung Quốc dường như khác biệt nhau đến mức đối nghịch. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn đều bị ngăn trở hoặc đàn áp dã man. Dẫu sao chắc chắn sẽ không thể nào dập tắt được ý chí đấu tranh vì nền độc lập và sự toàn vẹn của tổ quốc.

12:01:am 14/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »