WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:12:pm 11/03/14 Đăng ngày “March 11th, 2014”

Kịch bản theo đóm ăn tàn của Đảng

Kịch bản theo đóm ăn tàn của Đảng

04:12:pm 11/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ được Đảng Cộng Hòa Hạt Contra Costa chính thức đề cử

Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ được Đảng Cộng Hòa Hạt Contra Costa chính thức đề cử

Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Hoà Hạt Contra Costa đã chính thức ủng hộ và đề cử cựu Thẩm Phán Tuệ là đại diện chính thức của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử chức Dân Biểu Liên Bang, khu vực 11, tiểu bang California, năm 2014.

08:00:am 11/03/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tuyên bố Tưởng niệm các Chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Tự do cho người dân

Tuyên bố Tưởng niệm các Chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Tự do cho người dân

Không thể quên: “19/1 Hoàng Sa, 17/2 biên giới Việt Nam, 14/3 Trường Sa” là những mốc điểm bi hùng lịch sử, không một ai có quyền xóa nhòa, chôn vùi hoặc bôi bác. 74 anh hùng chiến sĩ VNCH đã lính-chết-theo-tàu trong cuộc hải chiến 19/1 Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ phải được vinh danh. 60 ngàn quân dân bộ đội đã bỏ mình trong Ngày Biên giới Việt Nam không thể bị lãng quên. 64 hải quân đã hy sinh tức tưởi trên đảo Gạc Ma, Trường Sa phải được Tổ quốc Việt Nam công nhận ghi ơn.

12:01:am 11/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Có bài học nào cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam?

Có bài học nào cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam?

Nhìn lại lich sử cai trị đất nước của đảng cộng sản Việt Nam, hệ thống tuyên truyền của đảng và nhà nước cũng từng có những chính sách tuyên truyền về những thành tựu kinh tế của nước nhà cũng không khác mấy việc Nicolae Ceauşescu đã từng làm trên đất nước Romani trong khi trên thực tế, người dân của cả hai nước Việt Nam và Romania đều đói rách như nhau. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng từng thanh trừng và đàn áp đổ máu các đảng phái đối lập và những người chống cộng cũng y như những gì mà Saddam Hussein đã thực hiện đối với ngưới dân Iraq…

12:01:am 11/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »