WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:13:am 04/03/14 Đăng ngày “March 4th, 2014”

Tòa tuyên án ông Trương Duy Nhất hai năm tù giam

Tòa tuyên án ông Trương Duy Nhất hai năm tù giam

Gần 200 người dân có mặt trước cổng tòa án Đà Nẵng từ 7g30 sáng để mong được vào tham dự phiên tòa công khai xét xử nhà báo, blogger nổi tiếng Trương Duy Nhất theo điều 258 của bô luật hình sự. Nhưng tất cả không ai được vào. Đích thân một số thẩm [...]

03:13:am 04/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Truyền huyết xanh đến thối móng tay

Truyền huyết xanh đến thối móng tay

02:33:am 04/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »