WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Theo chân Đức Thầy kết liên cứu quốc

Tưởng nhớ ngày Đức Huỳnh Phú Sổ thọ nạn

Dầu những kẻ vô tình với nước,

Cũng tỉnh hồn mơ ước tự do.

Tiếng vang độc lập reo hò,

Từ Nam chí Bắc nung lò khí thiêng.

Quyết phen này kết liên một khối,

Đem máu đào tắm gội giang san.

(Lời Kêu Gọi của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ)

Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ

Sáu câu thơ trên trong bài “Khuyến Nông” được Đức Thầy sáng tác vào tháng 4 năm 1945. Khi ấy ở Âu Châu Khối Đồng Minh đang thắng thế. Còn ở Việt Nam Nhật vừa đảo chánh Pháp. Người Nhật trao trả độc lập cho miền Bắc và miền Trung nhưng giữ lại miền Nam. Trước cảnh hàng triệu đồng bào miền Bắc đang chết vì trận đói do Pháp Nhật gây ra, Đức Thầy đã sáng tác bài thơ “Khuyến Nông” để kêu gọi nông dân miền Nam chăm lo cày cấy cứu đói miền Bắc và đòan kết chiến đấu để giành lại Tự Do.

Lịch sử dường như đang lập lại, Khối Tự Do ngày càng xóa dần các thể chế độc tài và độc tài cộng sản. Các dân tộc Bắc Phi và Trung Đông đang lần lượt đứng lên để giành lại tự do. Trong khi Việt Nam thiểu số cầm quyền cộng sản vẫn tiếp tục đưa đất nước vào con đường bị thuộc người Tàu, dân tình đói khổ, xã hội phân chia, nhân tâm ly tán, đạo lý suy đồi … Lời kêu gọi tòan dân đứng lên giành lại Tự Do của Đức Thầy vì thế không phải chỉ còn nguyên giá trị như ngày nào, mà còn có thể xem là những lời Tiên Tri về vận mệnh đất nước. Tiên tri ngày Tòan Dân kết liên đứng lên giải thể bạo quyền cộng sản.

Người viết đã được sống trong một gia đình Phật Giáo Hòa Hảo tại vùng Đồng Tiến, Đồng Tháp (Mười), vào những năm 1980-81, nhờ vậy mới biết đến Đức Thầy và quan sát cuộc sống hành đạo của đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo.

Người thanh niên, 19 tuổi, Hùynh Phú Sổ xuất thân từ Dân Tộc dựa vào lòng từ bi, bác ái, vị tha của Phật Giáo, chỉ trong thời gian rất ngắn đã quy tụ được hằng triệu người và xây dựng được Phật Giáo Hòa Hảo một Tôn giáo đang càng ngày càng phát triển.

Đức Thầy Hùynh Phú Sổ còn sáng lập Dân Xã Đảng, một Tổ Chức chính trị theo nguyên tắc “chủ quyền ở nơi tòan thể nhân dân”, với chủ trương “Tòan Dân Chính Trị” và chống độc tài bất cứ hình thức nào. Hai mươi năm trước, các dân tộc Đông Âu và Liên Sô đã đứng lên giành lại tự do. Ngày nay các dân tộc Bắc Phi và Trung Đông đã kết liên đứng lên giải thể các chế độ độc tài. Có thế mới thấy tư tưởng “Tòan Dân Chính Trị” là một tư tưởng đi trước thời đại để nhận rõ sức mạnh tòan dân, sẽ là yếu tố quyết định tự do cho Dân tộc.

Ngược lại, những người theo chủ nghĩa quốc tế cộng sản phải dùng bạo lực để cướp và nắm độc quyền chính trị nhưng lại đang bị lịch sử đào thải. Cộng sản Việt Nam rồi cũng sẽ bị tiêu diệt khi tòan dân một lòng đứng dậy.

Học lời giảng, học tư tưởng của Đức Hùynh Phú Sổ mỗi người được giác ở một góc cạnh khác nhau và mỗi thời điểm có thể tiếp nhận lời giảng của Đức Thầy một cách khác. Người viết xin được gởi đến bạn đọc vài suy nghĩ về Bốn Điều Ân được Đức Thầy truyền giảng trong hòan cảnh hiện nay. Cũng xin được viết để tỏ lòng tri ân những chiến sỹ dân chủ đang vì tự do, vì dân chủ, vì vẹn tòan lãnh thổ, ngày đêm đấu tranh giải thể bạo quyền cộng sản. Đặc biệt xin gởi đến Cụ Lê Quang Liêm và anh chị trong Đòan Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước, những con dân Việt Nam đầy ý chí kiên cường bất khuất sống “vì Đạo vì Thầy” và sẵn sàng chết “vì Đạo vì Thầy”.

Ân Đất Nước

Ân đất nước là điều ân thứ hai trong bốn điều Ân, là điều Ân cần được suy ngẫm nhất trong hòan cảnh đất nước hiện nay. Ân đất nước truyền dạy con dân phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng, xây dựng đất nước cho được cường thạnh, cứu nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước.

Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo xuất thân từ lòng dân tộc, sinh tồn và phát triển gắn liền với vận mệnh của quê hương đất nước. Theo lời Đức Thầy truyền dạy để đáp đền Ân Đất Nước hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh chống Pháp giành độc lập, chống cộng sản để bảo vệ và xây dựng miền Nam Tự Do và đang tiếp tục đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội.

Ngược lại những người cộng sản theo quốc tế, lấy đấu tranh giai cấp làm phương tiện cướp và cầm quyền. Trong tư tưởng người cộng sản lấy quốc tế cộng sản, lấy ngọai bang làm đồng chí anh em. Hòang sa, Trường sa, Bản Giốc và nhiều phần đất nước quê hương hiện đang trong tay quân giặc. Bauxite Tây Nguyên, rừng Việt Nam cũng không thóat khỏi tay Tàu cộng. Ngay cả Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam phải được Tàu cộng phê chuẩn chấp nhận nên bọn họ được ví như những thái thú trong thời Bắc Thuộc .

Nhưng những người cộng sản lại xem những người đồng chủng không chấp nhận cộng sản là kẻ thù và sẵn sàng ra tay đàn áp tiêu diệt. Nhục mất nước, nhục làm thân nô lệ nhưng lại tàn ác với dân cũng chỉ vì những người cộng sản đã bán rẻ linh hồn và thể xác cho ngọai bang Trung cộng. Để tiếp tục cầm quyền thiểu số lãnh đạo cộng sản luôn sẵn sàng làm tay sai cho Tàu cộng, tiếp tục đàn áp dân lành và bán đứng quê hương đất nước.

Từ các Cuộc Cách Mạng tại Bắc Phi và Trung Đông, hương Hoa Lài đang tỏa đến Việt Nam. Để giữ gìn và làm tròn Ân Đất Nước, các tín đồ Hòa Hảo đang tiếp tục theo chân Đức Thầy cùng Dân Tộc đứng lên cứu quốc.

Nói vắn tắt những người đấu tranh cho tự do hay các tín đồ Hòa Hảo theo lời Đức Thầy dạy dựa vào dân tộc chiến đấu cho quyền lợi Tổ Quốc quyền Dân Tộc, trong khi thiểu số cầm quyền cộng sản dựa vào ngọai bang Trung cộng, vì quyền lợi cá nhân hay quyền lợi ngọai bang. Thế và lực của Phong Trào dân chủ là dựa vào Dân Tộc còn thế và lực của bạo quyền cộng sản là từ đàn anh Trung cộng. Dân càng ngày càng trực diện đối đầu với bạo quyền cộng sản. Trung cộng thì phải đối đầu với dân chúng Trung Hoa và thế giới tự do. Thế và lực vì vậy càng ngày càng nghiêng về phía dân tộc và Phong trào dân chủ Việt Nam .

Ở mặt khác, vì thiểu số cộng sản đang cầm quyền nên không thể tránh được có những tín đồ Hòa Hảo buộc lòng phải làm việc trong bộ máy cai trị của bạo quyền cộng sản. Bộ máy Quân Đội hay Cảnh sát cũng phải thâu dụng các tín đồ Hòa Hảo. Đây là lúc để tròn Ân Đất Nước những người này quay lại với Đức Thầy với Dân Tộc Việt Nam .

Bài học từ cuộc Cách Mạng Hoa Lài cho thấy Thế Giới Tự Do luôn đứng về phía quần chúng nhân dân là những người có quyền chọn lựa thể chế chính trị cho dù cuộc nổi dậy có vũ trang bạo động. Bài học từ Lybia cho thấy nếu thiểu số cầm quyền cộng sản nổ súng vào dân thì họ đã gây tội ác chống nhân loại, họ là mối đe dọa cho hòa bình và an ninh thế giới. Và thế giới tự do sẽ can thiệp mang Tự Do đến cho những người yêu chuộng Tự Do. Đã đến lúc các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng, người Việt nói chung trong Quân Đội hay Công An cộng sản vững tin mang khí giới quay về với với Đức Thầy với Dân tộc góp một bàn tay giải thể bạo quyền cộng sản.

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ

Dân tộc Việt Nam lấy lòng biết ơn cha mẹ tổ tiên làm nền tảng gia đình và xã hội. Vì thế các tôn giáo đều hòa đồng với dân tộc chấp nhận và khuyến khích tín đồ phải hiếu nghĩa thờ cúng cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Ở Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Thầy đặt ân tổ tiên cha mẹ lên trên ân tam bảo. Có ông bà cha mẹ mới có chúng ta. Có đất nước mới có chúng ta. Có chúng ta mới có việc giữ gìn Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.

Đức Thầy còn dạy rằng chúng ta cần sáng suốt: “Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân-đạo, ta rán hết sức tìm cách khuyên-lơn ngăn cản.” Lấy ví dụ cha mẹ chúng ta theo cộng sản đàn áp người dân làm việc thất nhân tâm thì bổn phận làm con phải khuyên lơn cha mẹ quay về với dân tộc.

Đức Thầy cũng dạy: “Còn đền ơn tổ-tiên, đừng làm điều gì tồi tệ, điếm nhục tông môn, …” trong lúc này lời dạy cũng dành cho những người hiện đang trong bộ máy cai trị của bạo quyền cộng sản đừng làm điều tồi bại điếm nhục gia phong. Người trong đảng thì xây dựng cơ sở để sửa sọan ngày đứng lên giải thể bạo quyền cộng sản. Người trong bộ máy Cảnh sát hay Quân Đội thì chớ nổ súng vào dân mà phải xây dựng cơ sở để đón ngày mang khí giới về bảo vệ nhân dân, bảo vệ thôn làng, bảo vệ quê hương, bảo vệ xứ sở.

Ân Tam Bảo

Ân Tam Bảo là ân Phật, Pháp, Tăng đã khai mở trí óc cho chúng ta sáng suốt. Phật giáo Hòa Hảo lấy tinh thần từ bi, bác ái, vị tha này của Đức Phật làm căn bản cho Đạo Nhân và lấy Chánh (Sự Thật) làm nền tảng xây dựng Đạo Hạnh.

Ngược lại, người cộng sản lấy đấu tranh giai cấp, lấy bạo lực cách mạng, lấy tuyên truyền dối trá làm công cụ để cướp và nắm quyền. Cho nên sau sáu mươi năm đảng Cộng sản cầm quyền, Việt Nam trở thành một nơi văn hóa suy đồi, xã hội bất công, loạn lạc, Đạo giáo trong hồi mạt vận.

Người tín đồ Hòa Hảo trước tiên phải tu thân sau đó phải truyền giảng Phật Pháp đến chúng sinh. Dưới chế độ cộng sản, mọi quyền tự do đều bị tước đọat, kể cả quyền tự do tôn giáo. Chính vì thế đấu tranh cho Tự Do cũng là để đền Ân Tam Bảo và giữ gìn Đạo Pháp.

Ngòai việc dựa trên tinh thần Phật giáo và lời dạy của Đức Thầy, Phật Gáo Hòa Hỏa còn xây dựng một cơ cấu tổ chức xuống đến hạ tầng cơ sở nông thôn miền Tây Nam phần. Chính vì thế sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản đã không ngừng xuống tay đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo. Bao tín đồ Hòa Hảo đã hy sinh hay còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản chỉ vì đồng tâm thực hiện Tứ Ân Đức Thầy giảng dạy.

Ân Đồng Bào – Nhân Loại

Ân Đồng Bào – Nhân Loại là ân từ sự giúp đỡ của những người chung quanh.

Trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta cũng tri ân những người đã giúp đỡ hay đã hy sinh để duy trì một miền Nam tự do (1954-1975). Chúng ta cũng tri ân thế giới tự do đã mở rộng bàn tay đón nhận những người tỵ nạn cộng sản Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ nỗ lực mang tự do dân chủ đến với Việt Nam.

Đức Thầy giảng: “Đồng-bào ta và ta có một liên-quan mật-thiết không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau và chẳng khi nào có ta mà không có đồng-bào, hay có đồng-bào mà không có ta. Thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ hầu đền đáp cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một.” Chúng ta ao ước Việt Nam có tự do, thì chúng ta cũng phải mang ơn những chiến sỹ Dân chủ Quốc Nội đang ngày đêm đấu tranh để giành lại tự do. Xin góp một bàn tay, một tấm lòng để yểm trợ các chiến sỹ tại quê nhà để tỏ lòng tri ân những người đang ra sức đấu tranh.

Lời thầy kêu gọi kết liên chiến đấu để giành lại tự do năm 1945 nay vẫn còn nguyên giá trị. Đất nước đang trong hồi mạt vận, độc lập dân tộc mất dần vào tay Tàu cộng, để đền đáp Tứ Ân chúng ta cần góp công, góp sức, góp trí để vận động tòan dân đứng lên giải thể bạo quyền cộng sản. Đó chính là nỗ lực của Cụ Lê Quang Liêm và anh chị trong Đòan Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước những người tiên phong theo chân Đức Thầy Hùynh Phú Sổ đền đáp Tứ Ân đứng lên cứu quốc.

Cũng vào tháng 4 năm 1945, Đức Thầy đã sáng tác bài thơ “Gọi Đòan Tráng Sĩ” để kêu gọi thanh niên hy sinh xây dựng nền tự do cho dân tộc. Tám câu đầu của bài thơ như sau:

Hãy tỉnh giấc hỡi muôn ngàn tráng sĩ,

Nhìn thời xưa hùng vĩ nước nhà ta.

Bắc Nam một giải san hà,

Mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi.

Trải qua cũng lắm hồi vận bỉ,

Rồi anh em tráng sĩ đứng lên.

Liều mình đục pháo xông tên,

Liều mình giết giặc xây nền Tự Do.

(Lời Kêu Gọi của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ)

Trong mùa Đức Thầy thọ nạn, những vần thơ được Đức Thầy sáng tác năm nào như truyền lại để sửa sọan kêu gọi con dân nước Việt hãy kết liên đứng lên cứu Quốc giải thể bạo quyền cộng sản. Trong thế tất thắng của dân tộc, còn đợi gì chưa nắm tay nhau, chung lòng, chung sức, chung chí hướng nối bước lên đường Đức Thầy đã đi mang lại Tự Do cho Việt Nam quê hương yêu dấu của chúng ta.

© Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

26/3/2011

1 Phản hồi cho “Theo chân Đức Thầy kết liên cứu quốc”

 1. Ngọc Công says:

  Đồng ý.
  Chỉ có một cách là dân chủ , đa đảng và giải thể cộng sản cường quyền.
  Xóa bỏ điều 4 ngay lập tức.
  Chúng ta phải đứng lên như Hà Vũ đã làm.
  Phải loại bỏ những kẻ rác rưởi như 14 tên ra khõi xã hội Việt nam.

Phản hồi