WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X

IV/ Ðây chính là tử huyệt của cộng sản:

Sức mạnh của chế độ cộng sản Việt Nam là dựa vào bạo lực và trấn áp của quân đội và công an. Thế nhưng trong cuộc đấu tranh hợp pháp, vận động tranh cử này, sức mạnh của quân đội và công an đã hoàn toàn vô hiệu. Nói một cách khác quân đội và công an nhân dân đương nhiên bị loại ra khỏi vòng chiến khi cuộc cách mạng 2 X khởi trình.

Theo luật bầu cử có những qui định về cổ động bầu cử như sau:

Ðiều 18
Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Ðiều 50
Hội đồng bầu cử chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước; Ủy ban bầu cử chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tại địa phương.

Ðiều 51
Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thông tin báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Ðiều 52
Người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội có quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri dự kiến thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử.

Ðiều 53
Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy luật pháp không cấm toàn dân Việt Nam tích cực tham gia cổ động bầu cử dưới bất cứ một hình thức nào. Chúng ta có toàn quyền cổ động bỏ phiếu cho ai hay gạch bỏ bất cứ một người nào.

Ðảng csvn đã âm mưu gian lận trong cuộc bầu cử qua hình thức cơ cấu tại quốc hội ai là người thắng cử, làm chủ tịch nước, quốc hội, thủ tướng. Ðảng cs đã loại bỏ tất cả ứng cử viên đối thủ ngay từ giai đoạn đầu tại tổ dân phố và ba lần hiệp thương, nên rất chủ quan xem nhẹ mặt trận vận động tranh cử.

Mặt trận vận động tranh cử hiện nay bỏ trống, chúng ta có thể mặc sức tung hoành cổ động, toàn bộ ứng cử viên của đảng sẽ hoàn toàn bị động. Ðây chính là tử huyệt của đảng csvn. Chúng ta phải khai thác tử huyệt này, để đánh đúng vào những tên đầu não của đảng csvn.

Trong cuộc cách mạng này chúng ta đã hành xử một vũ khí hợp pháp mà quân đội và công an không thể nào can thiệp được. Mười bốn tên trong bộ chính trị và hầu hết thành phần lãnh đạo đảng cộng sản hiện đang đưa đầu cho chúng ta đập, tại sao chúng ta không đập nát đầu chúng bằng lá phiếu? Mà lại đi hô hào tẩy chay hay yêu cầu chúng nó từ chức, đấu tranh yêu cầu đổi mới, hay đòi hỏi hủy bỏ điều 4 hiến pháp.

Tại sao những người đấu tranh dân chủ lại từ chối hay tẩy chay một cuộc chơi dân chủ, mà trong đó những người đấu tranh dân chủ có lý lẽ tất thắng, có vũ khí hữu hiệu để thể hiện sức mạnh, làm cho đảng cộng sản phải run sợ và phải công nhận sức mạnh đó là hiện thực?

Phải tích cực dấn thân để lịch sử sang trang! Ðó là mệnh lệnh của dân tộc, của thời đại. Toàn dân Việt Nam phải sử dụng vũ khí hợp pháp của chính mình để lật đổ đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng ta phải dũng cảm tự cứu chúng ta, chứ không ai khác có thể vào cứu chúng ta.

V/ Thực hiện cuộc cách mạng 2X:

Trong bài viết “Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh”, chúng tôi đã trình bày cuộc cách mạng 2x sẽ trải qua bốn giai đoạn như sau:

* Giai đoạn 1: từ ngày 8/2/2011 đến ngày 30 tháng 4 năm 2011 là giai đoạn chuẩn bị mang tên “góp củi rừng cho quê hương” bằng nỗ lực qua 7 bài viết để cổ động toàn dân Việt Nam chú ý đến cuộc cách mạng 2x, tuy rằng chưa phổ biến nội dung, kết quả nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều giới đồng bào.

* Giai đoạn 2: là giai đoạn hiện nay kể từ ngày 30/4/2011 đến ngày 18/5/2011 là “đốt lửa cho quê hương” chính thức cổ động tranh cử và hướng dẫn người dân bỏ phiếu tập trung để loại bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu để thực hiện ước mơ không còn muốn sống chung với cộng sản.

Phương thức thực hiện:
- Rỉ tai, tuyên truyền, phát tán tài liệu bầu cử, truyền đơn phương cách bỏ phiếu tập trung, tận dụng phương tiện thông tin hiện đại để cổ động bầu cử.
- Kêu gọi mọi đảng phái, tôn giáo, đoàn thể, cá nhân tham gia hưởng ứng cuộc cách mạng qua các bài viết hay cụ thể hơn là tổ chức thành từng nhóm từng nhóm đi từng nhà cổ động bầu cử bỏ phiếu tập trung theo hướng dẫn, và kêu gọi mọi người ra khỏi nhà cổ động bầu cử vào hai ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2011. Chủ động hướng dẫn cử tri trong đơn vị loại bỏ đích danh hai tên cọng sản cao nhất trong lá phiếu.
- Kêu gọi quốc tế giám sát bầu cử .
- Tổ chức cho trẻ em, thiếu nhi hát những bài ca dao, đồng dao về cuộc cách mạng đang phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin hải ngoại.
- Kêu gọi tất cả dân oan hãy trở về địa phương để bầu phiếu loại bỏ đảng cộng sản Việt Nam, vì trong thời gian này đi khiếu kiện cũng vô ích không ai giải quyết, mà chính mình phải cứu lấy mình bằng cách loại bỏ đảng cộng sản.
- Kêu gọi toàn bộ dân oan tích cực tham gia vận động bầu cử, dân oan là người không còn gì để mất, trong cuộc đấu tranh này có mất chăng là mất niềm oan ức và ngục tù. Mất những dòng nước mắt đau khổ và máu đổ.
- Kêu gọi các tổ chức tôn giáo Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài tăng cường tổ chức cầu nguyện cho dân tộc và đất nước sớm được tự do dân chủ, tăng cường sinh hoạt với giáo chúng với mục đích trên….

Ðiều lưu ý quan trọng:

Theo quy định bầu cử từ ngày 3/5/2011 đến ngày 20/5/2011 ứng cử viên công khai vận động bầu cử. Ðiều này cũng có nghĩa là cử tri cũng có quyền công khai cổ động bầu cử trong thời gian này, có quyền cổ động bầu cho ai, hay loại bỏ bất cứ một người nào. Ủy ban bầu cử nhà nước không được quyền cổ động riêng cho từng ứng cử viên. (đ.18 )

Ðây chính là thời điểm thuận lợi nhất để khơi động ý thức của người dân tích cực tham gia bầu cử lật đổ chế động cọng sản Việt nam.

Kêu gọi toàn dân tích cực tham gia cổ động và vận động bầu cử với tất cả sáng kiến và phương tiện sẵn có của mình để loại bỏ tập trung hai tên cộng cản cao nhất trong lá phiếu bầu quốc hội cũng như hội đồng nhân dân.

* Giai đoạn 3: Tổng diễn tập trên toàn quốc trong hai ngày trước bầu cử để nói lên ý nguyện của người dân, cũng là thực tập để vượt qua sự sợ hãi.

- Ngày 19/5/2011: Hô hào mọi người ra khỏi nhà cổ động và vận động tranh cử bắt đầu tại địa điểm là thùng phiếu chính đơn vị bầu cử vào lúc 9 giờ sáng để rồi tuần hành khắp các nẻo đường phố, vận động lôi kéo đồng bào ý thức bỏ phiếu tập trung.

- Ngày 20/5/2011: Cũng tại địa điểm thùng phiếu chính của đơn vị vị bầu cử lúc 9 giờ sáng, toàn dân bước ra khỏi nhà hòa nhập vào các đoàn người trong khu phố, thể hiện sức mạnh của mình trước mũi súng quân đội và công an mà chúng nó không thể làm gì được. Vì chúng ta không làm gì bất hợp pháp cả, tuần hành trong vòng trật tự không hô hào bạo loạn, không có tính cách nổi đậy lật đổ nhà nước như các cuộc cách mạng vừa xảy ra. Hơn nữa đảng cộng sản Việt Nam sẽ chùn tay, không dám đàn áp, sợ tạo nên những hình ảnh xấu trước bầu cử, có thể gây bất lợi cho bọn chúng. Ðồng bào chuẩn bị điện thoại cầm tay, máy ảnh để ghi nhận mọi sự kiện xảy ra kịp thờ đưa lên mạng truyền thông đại chúng. Khí thế cuộc diễn tập tăng cao sẽ đem lại nhiều lợi thế trong ngày bầu cử. Ðiểm quy tụ cuối cùng và giải tán là địa điểm bỏ phiếu chính tại mỗi đơn vị bầu cử.

- Ngày 21/5/2011 Trước bầu cử một ngày, ngày tỉnh lặng cho quê hương Kêu gọi toàn dân ở trong nhà không ra đường, theo dõi trực tiếp thông tin trên các trang mạng.

* Ðể cho toàn dân Việt chuẩn bị tâm lý cho một cuộc đổi đời bằng chính lá phiếu của mình.
* Ðể cho toàn bộ đảng viên cộng sản suy nghĩ và hồi tưởng lại những việc làm trong quá khứ để có một thái độ chọn lựa sáng suốt trước biến cố lịch sử sắp xảy ra.
* Ðể cho toàn bộ quân đội nhân dân và công an có thời gian “suy nghĩ trên đầu nòng súng của mình” trước cuộc cách mạng của toàn dân.
* Ðể cho đảng cộng sản chuẩn bị tâm lý “phủ khăn tang lên màu cờ đỏ”. Thời đại hoang tưởng tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa bằng dối trá và bội phản đã qua rồi. Hãy trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại hạnh phúc cho toàn dân.

- Ngày 22 /5/2011 là ngày bầu cử chính thức, mọi người nên tranh thủ đi bầu cử sớm để lấy khí thế và đòi hỏi cho được quyền lợi bầu cử của mình, không cho ai bỏ phiếu thay cho mình. Dù cho bị áp lực như thế nào đi nữa, nhưng khi vô phòng bỏ phiếu kín đồng bào có quyền gạch bỏ đầu phiếu theo ý mình, không ai được quyền xem lá phiếu của đồng bào, và lá phiếu của đồng bào cũng không có ghi tên của mình do đó không phải sợ hãi gì cả.

* Giai đoạn 4: Là giai đoạn toàn dân Việt Nam đứng dậy mà đi còn có tên là giai đoạn “Ðốt rừng, khai sáng cho quê hương”. Ðây là giai đoạn chúng tôi không mong muốn xảy ra. Thế nhưng nếu đảng csvn gian lận bầu cử trắng trợn, phản bội không tuân hành theo kết quả bầu cử để tuyên bố từ chức, trao trả lại quyền lãnh đạo cho toàn dân tộc chấp hành nghiêm chính kết quả bầu cử. Toàn dân Việt Nam bắt buộc phải đứng dậy lật đổ bằng mọi phương cách tùy theo tình thế chưa thể lường trước được.

Kết luận: Vào ngày 22/5/2011 toàn dân Việt Nam không loại trừ bất cứ ai, dù muốn hay không muốn, cũng phải có một thái độ chính trị để lựa chọn:

Có muốn cho gia đình, con cháu, bạn bè mãi mãi sống trong nô lệ, oan khiên và tù đày, áp bức dưới sự toàn trị của đảng cộng sản hay không?

Nếu các bạn trả lời không tức là muốn thoát ra khỏi sự cai trị của đảng csvn thì chỉ có một cách duy nhất là phải tích cực cổ động bỏ phiếu loại bỏ tập trung hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử (dù là phiếu quốc hội hay hội đồng nhân dân).

Dậy mà đi! Dậy mà đi! Hỡi đồng bào ơi!
Lật đổ đảng cộng sản Việt Nam
Người Việt Nam không mất gì cả,
chỉ mất oan khiên và ngục tù.

Cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam qua cơn sóng dữ. Cách mạng thành công và mãi mãi thành công.

© Thiên Đức

© Đàn Chim Việt

Các bài liên quan đến cuộc thi 2X

Pages: 1 2 3

24 Phản hồi cho “Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X”

 1. never know says:

  tôi nghĩ rằng đảng cs tất cả đều là lũ tham ô hối lộ bất công.tôi là người Công giáo rất bức xúc về việc ấy.cái đảng cs VN chỉ là rác rưởi.tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà dám cướp đất công giáo đã thuộc về Công giáo hàng mấy trăm năm chứ.tụi nó chỉ là thay mặt nhân dân để quản lý đất đai chứ có cái quyền thá gì mà cướp đất của Công gíao để chia cho mấy tên lãnh đạo chứ.thà thụi nó dùng để mở bệnh viện hay xây trường học thì ko nói làm gì đàng này nó chia hết cho mấy tên lãnh đạo đảng cộng sản nhàm mưu cầu danh lợi riêng.thật đáng vứt đi.hơn nữa,chúng có thể thương lượng với các linh mục quản xứ về dự định mở những công trình công cộng.mấy cha còn củng hộ và tặng thêm những mấu đất dư nữa.nhưng tụi nó lại ăn cắp 1 cách trắng trợn.chuyện xứ Đồng Chiêm làm tôi bức xúc vô cùng.sao tụi cs lại vô nhân tính đến nhu vậy.1 ít tiền của mà tụi nó nhẫn tâm phá đi công sức và tinh thần của bao nhiêu người đã đổ biết bao công sức để xây dựng nên.một xúc vật khi được làm ơn thì cúng còn biết trả ơn.chhung1 còn đáng quý hơn gấp trăm lần những tên đảng cs.nhưng tên đó chỉ biết biện minh rằng chúng đã cứu đất nước khỏi 2 lần ngoại xâm mà ngang nhiên ngồi trên cái ghế lãnh đạo.tuy nhiên chúng ko biết rằng vì chính chúng mà đất nước này đã chậm phát triển tới cả chục năm.tụi nó có làm công cho nhân dân cả trăm năm cũng ko trả được xương máu của nhân dân trong những năm ấy.nếu gọi là 1 đất nước dân chủ tự do thì nhân dân phải có quyền lên tiếng và cũng phải có quyền thay đổi đất nước này theo ước nguyện của dân.mỗi lần bầu cứ,đảng cs cứ đưa ra 1 loạt nhưng tên đảng viên ko ai biết tới cho dân bầu thực chất chỉ để tô điểm bộ mặt để các nước khác nhìn vào thấy “dân chủ” nhưng thực ra tất cả đã đc mua trước rồi.vì vậy nếu có phiếu bầu 2X,tôi sẽ ủng hộ để đưa VN thoát khỏi tình trạng như thế này

 2. NTL says:

  ở đâu trên thế giới này có 1 sự công bằng tuyệt đối, các bác suy nghĩ lệch lạc, thật là vớ vẩn, giờ đưa các bác lên vị trí Cấp Cao ở VN các bác có làm được như thế không. Mọi người đều có học, có nhận thức, có suy nghĩ, vậy mà,,,,, Thất vọng! Các bác bỏ ngay mấy cái trò này đi được rồi đấy, các bác chỉ được cái nói phét là giỏi mà thôi

 3. VŨNG LẦY says:

  Tôi không rõ lá phiếu và luật bầu cử của CHXHCN-VN. Nhưng tôi có nhận định như sau :

  1/ Bầu cử có nghĩa là mình chọn lựa đại diện cho tiếng nói của mình trong quốc hội và điều hành luật pháp quốc gia. Cũng có nghĩa là cũng có nhiều tiếng nói đối lập khác nhau. Nhưng dưới chế độ độc đảng, độc tài thì có “đéch” gì cái nghĩa bầu cử nữa? Mà phải đổi đúng nghĩa là bầu cử đại diện đảng cộng sản VN. (For your communist only – tôi liên tưởng đến phim “For your eyes only” trong phim 007)

  2/ Tôi muốn biết chắc luật bầu cử của CSVN điều lệ như thế nào? Giả dụ nói rằng nếu đại diện dân cử (ứng cử viên) nếu có số phiếu dưới 40% tổng số cử tri trên toàn quốc thì vẫn không được tín nhiệm dù đại diện dân cử ấy đã dẫn đầu trong các ứng cử viên khác.

  Khi biết chắc luật bầu cử của CSVN như vậy thì chúng ta mới bàn đến chuyện dùng lá phiếu :

  - “bất tín nhiệm” có nghĩa là không đi bầu, vấn đề này khó lắm vậy nhe! (tôi nghĩ không hiệu quả) bởi vì cộng sản rất giỏi vấn đề tới tận nhà mời đi bầu, nếu không thì hậu quả khó mà lường trước được.

  - Cũng có nghĩa là đi bầu nhưng bỏ phiếu trằng không bầu cho ai cả, vì có đảng đối lập đâu mà bầu với không bầu? Nhưng thùng phiếu khi mở ra thì có ai bảo đảm rằng mức độ thông báo trong sạch?

  - Căn cứ vào biện luận trên, dù có bỏ phiếu 2X. Cứ cho tôi là ngu xuẩn đi, nhưng hãy cho tôi nói người nào đề nghị ý kiến này cũng ngu xuẩn. Làm sao bạn có thể bỏ phiếu hai lần? Ở Hoa kỳ này hay ở bất cứ quốc gia nào khác, bạn đi bỏ phiếu là họ gạch cha tên bạn ra khỏi sổ thì lấy gì bầu lần thứ hai? Thật là khó hiểu!

  Nói tóm lại, nếu những lời nhận định của tôi là đúng thì cho phép tôi có nhận xét sau :

  Đi bầu cũng rứa mà không đi bầu cũng rứa. Thà vậy cứ đi bầu! Bầu một cách nhiệt tình !
  NHƯNG CHỌN LỰA THẰNG ĐẠI DIỆN NGU NHẤT NƯỚC, NGHĨA LÀ THUỘC THÀNH PHẦN VÔ DANH TIỂU TỐT KHÔNG CÓ TIẾNG VÀ CŨNG KHÔNG CÓ MIẾNG thì dù DŨNG hay TRỌNG có ba đầu sáu tay cũng sẽ tức chởi đổng đồng bào VN : “Sao dân VN ngu thế!”, “Chúng mày chơi đểu ông!”….nhưng đồng chí Dũng cộng sản nam kỳ chởi làm sao nhỉ? Xin các bạn giúp ý kiến.

  Tiếc rằng tôi không biết bao nhiêu tên ra ứng cử và luật lệ như thế nào? Nếu biết rõ, vấn đề dễ giải quyết hơn. Xin các bạn đừng đoán mò làm chi cho uổng công vì đề nghị của các bạn quá thật thà đối với bọn đá cá lăn dưa CSVN. không có nhân tính.
  Việt nam khi nào thực sự có TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN thì lúc đó dù chỉ có một lá phiếu cũng là lá phiếu trong sạch.

 4. tran phong says:

  Có lẽ tốt nhất vào ngày bầu cử tất cả mọi người không bỏ phiếu và xuống đường biểu tình chống chế độ phản động,bán nước,mafia,giả danh cộng sản,phong kiến hiện đại ,độc tài tại VN.Mubarak và Ben Ali cũng không bao giờ ngờ 2 chế độ độc tài sụp đổ bằng những cuộc biểu tình tưởng như vô hại này.Đây là ngày xuống đường hợp pháp của dân tộc ta,tự do chỉ có khi tranh đấu,chỉ cần dấn thân 1 chút là tự giải phóng mình và con cháu mình.

 5. Ailê says:

  M65t ngưòi đi học tậpdược tha về,chưa có CNND,vì “chưa được trả QCD,nên có bầu cử thì củng chăng quan tâm lắm.Nhưng khoãng gần 5giờ chiều,tổ trưởng tổ dânphố tới trước cửa kêu đi bầu vì “chỉ còn đợi anh .Di bầu đi chớ để cho các đồng chí (nhửng người làm ở phòng phiếu) còn dọn dẹp ra về,”.Ra tới nơi bầu cử,người ta tìm tên,ghi số thứ tưtên trong danh sách trên phiếu bầu ,sau khi gay gắt hỏi “sao giờ mời đến hả ?” Và đó là lí do khi nàocủng có 99,99% phiếu cho người thắng cử….
  Cho nên gạch hay không gạch tên củng vậy thôi. Trừ trương hợp toàn dân KHONGĐIBỎ PHẾU ghỉa là đóng cừa nằm nhà .NHƯNG KHÓ LẮM….dưới một thể ché độc tài chuyên chính vô sản như tuịc VC bây giờ……
  Có lẻ nên hẹn nhau đ bỏ phiếu cho thật đông và tới giờ cao điêm.tìm cách biến nó thành cuộc biểu tình lật đồ chế đô…..(Châu Âu và cả Liên sô sụp đổ vì có nhửng “bất ngờ”nhỏ làm nên chuyên lớn,,) Có phải vậy không?

 6. Phan BA says:

  Những người cộng sản già thế hệ cũ là loại không có học; những người thế hệ này cũng học không tới nơi tới chốn.

  Việc tai hại nhất cho cả hai thế hệ của họ là nhân cách, họ không được giáo dục đàng hoàng, họ không có nhân cách; hoặt chỉ có nhân cách kiểu “cách mạng”: Chém giết, đàn áp, làm tất cả cho mục dích của họ là cái nhà, tiền bạc.

  Nói chung là họ không có liêm sỉ, những trò hề bầu cử là một thí dụ. Trên trái dất này có bao nhiêu người dựng những trò hề này? ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

  Đàn Chim Việt, Bô Xít Viet Nam và tất cả các tổ chức người Việt trên thế giới nên phát động chương trình kêu gọi các lãnh tụ giả, không hợp pháp nên từ chức:

  Đầu tiên là ông Dũng và ông Trọng. Hai ông này ngồi càng lâu thì dân càng ốm, đói, giang sang càng bị chiếm mất, bị bán hết, con trai làm lao nô càng nhiều, con gái càng bị bán sạch.

 7. Phùng Mai says:

  Tôi và rất nhiều người nhận được bài này của Thiên Đức qua Email mạo danh “Nguyễn Thanh Giang” để giới thiệu, như sau: “Ðến hẹn lại lên năm năm một lần đảng csvn tổ chức bầu cử quốc hội để nhằm hợp thức hóa cũng như tạo chính danh cho đảng viên nắm các chức vụ trong guồng máy toàn trị. Ðặc biệt năm nay lại bầu cử sớm hơn một năm để có thể phù hợp và đồng hành với kết quả đại hội đảng XI. Ngày bầu cử quốc hội đã định là 22 tháng 5 năm 2011. Toàn dân hãy hưởng ứng kế hoạch tẩy chay bầu cử theo hướng dẫn …. Ng Thanh Giang”

  Tôi đã gọi về Hà Nội hỏi TS Nguyễn Thanh Giang để biết có phải ông là người giới thiệu bài này không.
  Trước khi LM Nguyễn Văn Lý vào tù thì ông cũng kêu gọi tẩy chay bầu cử, cũng đợt ấy có người kêu gọi đi bầu cử, tương tự lần này, LM Lý đại diện khối 8406 kêu gọi tẩy chay bầu cử thì lại có người đi ngược lại lời kêu gọi của LM Lý. Phải nhìn nhận tác giả Thiên Đức viết lưu loát trôi chảy, tuy nhiên không thể thuyết phục, sở dĩ tác giả đưa ra những điều luật bầu cử ở một nơi không tôn trọng luật pháp của chính họ thì bài viết này chỉ nhằm tô vẽ cho đảng CSVN để làm loãng lời kêu gọi tẩy chay bầu cử của LM Lý

 8. Việt Nam says:

  Tôi vẫn biết là đi bỏ phiếu chỉ là hình thức, tôi cũng đồng ý với ông Thiên Đức là nhân dân nếu biết ý thức được quyền bầu cử của mình tham gia gạch tên những vị lãnh đạo to nhất thì đó là một sức ép không nhỏ đối với nhà cầm quyền, bước đầu tạo cơ hội cho cuộc cách mạng dân chủ.

 9. Nguyễn Hùng says:

  Có 2 cách : không đi.
  Đi nhưng gạch tên các quan tham hoặc ghi vào giấy : mỵ dân , lừa dân.

Phản hồi