WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

15 Phản hồi cho “Phường An Lạc: giết người, cướp tài sản”

 1. Kim Xuan says:

  UA;toi thây cac lanh dao xa ,phuong treo bang do la nhung nguoi thuong dân hêt muc do cho.Vi hâu hêt nguoi dân la nan nhân ma

 2. Bin La Làng says:

  Tấm bảng này đã giới thiệu cái sự ngu cái sự bát nháo của nhà cầm quyền đương thời.

 3. Communist says:

  Cần sản xuất đại trà hàng vạn cái bảng này và cắm trên khắp đất nước VN tươi đẹp này để bà con cảnh giác. Vì trên đất nước đau thương này ĐCS đều là kẻ cướp của giết người mà.

 4. truong an1 says:

  muon den phuöng an lac ba con ta coi truong nhu o trog pog tam de bon cuop thay ta ko co tai san gi nen bo wa.

Phản hồi