WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khu vực nghĩa địa: cấm chôn cất (ảnh vui cuối tuần)

Khu vực nghĩa địa: cấm chôn cất

 

ATM thật thà

 

Photocopy

 

Xe của Bộ

 

Tà tà kiếm cơm

 

Để tránh nhầm lẫn

 

CSCĐ

 

Thật thà

 

 

Mù thật, tẩm quất thật

 

 

3 Phản hồi cho “Khu vực nghĩa địa: cấm chôn cất (ảnh vui cuối tuần)”

  1. Nguyen quoc viet says:

    Việt nam ngày nay , dưới sự lãnh đạo của Đảng thật văn minh …. đến rợn cả người .

  2. thanh long says:

    Sống dưới cái chế độ XHCN (Xuống Hố Cả Nước) này, người dân chán đời quá nên mới sinh ra những cái tên mang đậm nét chán đời vậy đó.

  3. Bin La Làng says:

    Ôi đất nước tôi dưới sự dẫn dắt của những đỉnh cao trí tuệ.Hãi quá bà con cô bác ơi.

Phản hồi