WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Nghệ thuật họa Hổ trên Người”

 1. NGÀN KHƠI says:

  HỌA HỔ

  “Họa hổ họa bì, nan họa cốt
  Tri nhân tri diện, bất tri tâm”
  Tức vẽ hổ, hình ngoài thì rất dễ
  Còn xương trong, ai biết vẽ làm sao
  Người cũng vậy, biết người qua ngoại diện
  Biết mặt thôi, còn lòng biết thế nào
  Ấy thế đấy, cuộc đời luôn thế đấy
  Lời người xưa, đúng muôn thuở khác nào
  Thuật tuyên truyền cũng y như vẽ hổ
  Ấy là vì toàn những chuyện tào lao
  Dân thì chẳng bao giờ ưa mãnh hổ
  Vẽ hổ chi, nào khác mặt con mèo !

  ĐẠI NGÀN
  (24/9/11)

Phản hồi