WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đầu Năm Khai Khẩu

Đầu Năm Khai Bút

Đầu Năm Khai Khẩu

Vở quên, bút lạc thời vi tính,
Gõ ê a hai ngón phong trần.
Ôi những bạn già Xuân ngó lại,
Một chặng đời mất giữa bâng khuâng.

Hoa niên khai bút, già khai khẩu,
Bút mực cùn theo tuổi sáu lăm.
Tài hoa chi cũng tuồng hư ảo,
“Mây trắng thoắt thành con chó xanh .” 1

Cứ mỗi mùa Xuân cây đổi lá,
Kéo lê đời thành trụ hoại không.
Người chỉ có một lần là tất cả,
Một dòng xuôi Xuân Hạ Thu Đông.

“Mắt để mây trôi nhìn thế sự,
Mang thanh trường kiếm gió Thu lay.” 2
Nguyễn Du thuở ấy nhìn sông núi,
Có khác gì chăng cuộc thế nầy.

Buồn vui con nắng không dừng lại,
Một ngày qua là một mảnh đời trôi.
Gặp nhau vung vít tung trời biển,
Hâm lại canh tàn mãi thế thôi.

Có ông hàng xóm trên đất Mỹ,
Ba chục năm ròng vẫn… rứa thê!
Đầu năm đạp đất kêu cho được:
“Già vui như bác cũng ô – kê!”

Năm mới nhưng lòng người vẫn cũ,
Nhắc đời vui bảy bó hẹn quan hà.
Nghe truyền hịch xuất quân chiều xứ lạ,
Sao vẫn còn lần hạt niệm Nam mô?

Chiều Cali Canh Dần mồng ba Tết,
Xứ Huê Kỳ đốt giấy tiễn đưa linh.
Chai rượu cúng tạ tình xin uống hết,
Ta tìm ta bỗng gặp hắn trong mình.

Trần Kiêm Đoàn
Napa, California mồng 3 Tết Canh Dần, 2010

3 Phản hồi cho “Đầu Năm Khai Khẩu”

 1. quandannambo says:

  đầu năm khắp chốn thảy đều…khai
  tớ củng ngo ngoe lấy một vài
  cứ tưởng khuỳnh tay là ra chử
  nào hay vắt óc chẳng nên bài
  phì phèo khói thuốc ho cùng khạc
  nhấm nháp men cồn sỉn với say
  chử nghỉa vần vèo phang túi bụi
  nàng thơ khúc khích: cái ông này

 2. jungkan says:

  lăng nhăng như thế vẩn người tới …lui
  : Chẳng chi đáng đọc…nhọc công đọc
  lỡ lui tới rồi hãy…lui…ra
  Võ biền , pháo nổ ui..pháo lép

 3. Võ Pháo says:

  Hỡi “ông hàng xóm” trên đất Mỹ,
  Chỉ mặt tên Kiêm, bảo nó rằng:
  Thơ chú chẳng có chi đáng đọc,
  Tới lui, lui tới, chỉ lăng nhăng!

Phản hồi