WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:52:am 10/09/09 Đăng ngày “September 10th, 2009”

Nhân ngày11/9: tưởng nhớ anh bạn Mỹ Max

Nhân ngày11/9: tưởng nhớ anh bạn Mỹ Max

Tôi có anh bạn Mỹ là một cựu chiến binh ở Việt nam. Chúng tôi gặp nhau, quen nhau rất tình cờ. Anh là Max J. Beilke, thượng sỹ nhất, là một cán bộ ngành hậu cần trong Bộ chỉ huy quân sự Mỹ MACV đóng ở Sài Gòn. Tôi là thành viên trong đoàn [...]

10:52:am 10/09/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »