WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:44:pm 26/09/09 Đăng ngày “September 26th, 2009”

Tình đồng chí

Tình đồng chí

Tình đồng chí.

06:44:pm 26/09/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

CIA và các ông Tướng [6]

CIA và các ông Tướng [6]

Phần 6: Chương 9: Tìm lối đầu hàng và di tản Chương 8: Một quyết định quân sự Tìm lối đầu hàng và di tản Ngày 11/4 quân đội cộng sản bị chận đứng ở mặt trận Xuân Lộc.Tại Sài gòn Khiêm từ chức thủ tướng, Nguyễn Bá Cẩn, Chủ tịch Hạ nghị viện thay [...]

05:54:am 26/09/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ chấm dứt triển khai kế hoạch Phi Đạn Phòng Thủ tại Đông Âu

Hoa Kỳ chấm dứt triển khai kế hoạch Phi Đạn Phòng Thủ tại Đông Âu

Từ lâu nay, kế hoạch lá chắn phi đạn phòng thủ của Mỹ, vẫn được xem như đứng hàng ưu tiên trong chiến lược toàn cầu của Hoakỳ, nhằm để bảo vệ chính quốc và đồng minh của mình từ Tây sang Đông. Khởi đi từ thời Tổng Thống Cộng Hoà Mỹ, Ronald W. Reagan, [...]

12:20:am 26/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »