WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:45:am 25/09/09 Đăng ngày “September 25th, 2009”

Tổng Giám đốc mới UNESCO: bà Irina Bokova

Tổng Giám đốc mới UNESCO: bà Irina Bokova

Tiếp theo bài “Lựa chọn gay go ở UNESCO” ngày 20-9 vừa qua, tối qua 22-9 có tin cuộc bỏ phiếu bàu Tổng giám đốc tại UNESCO đã có kết quả cuối cùng trong vòng bầu thứ 5 diễn ra vào lúc chiều… Đã có 9 vị được đề cử và ra ứng cử. Trong [...]

10:45:am 25/09/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »