WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:01:pm 30/09/09 Đăng ngày “September 30th, 2009”

Liberte Pour Trung (Tự Do cho Trung)!

Liberte Pour Trung (Tự Do cho Trung)!

Trời Paris tháng 9 năm nay nắng vẫn còn chan hòa trên quảng trường Trocadero. Tôi đến nơi thì thấy mấy em bên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã có mặt ở đó rồi. Những tấm biểu ngữ được giăng ra, những dụng cụ âm thanh được chuẩn bị, mỗi người một việc lao [...]

02:01:pm 30/09/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Vết nhơ ngoại giao (không thể giải thích) giữa Budapest

Vết nhơ ngoại giao (không thể giải thích) giữa Budapest

Ngày 14/9/2009 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị đề cao cơ quan Việt nam Thông tấn xã là cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước, ca ngợi cơ quan này là đã tỏ ra sắc bén, giao thêm cho nó nhiệm vụ và quyền hạn thay mặt chính phủ ra “tuyên [...]

10:44:am 30/09/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »