Home » 10:48:am 16/09/09 Đăng ngày “September 16th, 2009”

Túi khôn nằm ở đâu?

Túi khôn nằm ở đâu?

Các nước dân chủ phát triển đều có khá nhiều cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự, quan hệ quốc tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật… Phần lớn đó là những tổ chức, viện, công ty  tư nhân có mục đích nghiên cứu chuyên sâu tình [...]

10:48:am 16/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »