WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:12:pm 03/12/11 Đăng ngày “December 3rd, 2011”

Kháng thư của gia đình họ Huỳnh

Kháng thư của gia đình họ Huỳnh

Chấm dứt sự can thiệp thô bạo vào quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do ngôn luận của ba cha con tôi.

12:12:pm 03/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sự nguy hiểm của truyền thống

Sự nguy hiểm của truyền thống

Tôi là người không hay mang hoàn cảnh gia đình mình để làm minh chứng cho tội lỗi của Nhà cầm quyền, bởi quý vị có những sai lầm to lớn hơn nhiều cần phải bị vạch trần.

12:08:pm 03/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hoàng Sa, Trường Sa – nỗi đau mất nước

Hoàng Sa, Trường Sa – nỗi đau mất nước

11:18:am 03/12/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »