WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:42:pm 15/12/11 Đăng ngày “December 15th, 2011”

Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất

Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất

Nói đến dân chủ, không thể không nghĩ đến mô hình dân chủ. Để tìm mô hình dân chủ, cho đến nay, có hai cách chính: dựa trên ước mơ và dựa trên thực tế. Dân chủ kiểu cộng sản (thực sự là cộng sản chứ không phải chỉ là chủ nghĩa xã hội hoặc [...]

05:42:pm 15/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bằng Việt phê phán xã hội bằng thơ

Bằng Việt phê phán xã hội bằng thơ

Tôi xin bình luận tập thơ “Nheo mắt nhìn thế giới” của Ông. “Nheo mắt nhìn thế giới” – NXB Văn học 2008, là một tập thơ có tiếng vang và hay nhất của Bằng Việt. Trong lời giới thiệu tập thơ, Ông đã viết: – Thơ đối với tôi (tức tác giả) không chỉ [...]

11:30:am 15/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mùa đông Sài Gòn: Khoảng lặng thời gian của quên và nhớ

Mùa đông Sài Gòn: Khoảng lặng thời gian của quên và nhớ

Thường thì người ta vẫn hay nói Sài Gòn chỉ có 2 mùa, là mưa và nắng. Chỉ có Hà Nội thì phân biệt ra bốn mùa dễ dàng hơn. Trong những bài thơ, bài ca, những gợi nhớ trong ký ức của các tác giả chỉ có Hà Nội với những mùa thu mùa [...]

10:53:am 15/12/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tình Cuội

Tình Cuội

Đọc Tình Cuội, tôi dở khóc dở cười, chợt giật mình và ân hận mình cũng có chất Cuội rồi.

06:25:am 15/12/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »