WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:16:pm 21/12/11 Đăng ngày “December 21st, 2011”

Viếng Tổng thống Václav Havel

Viếng Tổng thống Václav Havel

04:16:pm 21/12/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

VN đón Tập Cận Bình bằng cờ Trung Quốc 6 sao?

VN đón Tập Cận Bình bằng cờ Trung Quốc 6 sao?

Lá cờ Trung Quốc, ai cũng biết, có một ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ nằm bên cạnh. Theo đó, năm ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn ở Trung Quốc, ngôi sao lớn là Hán, 4 ngôi sao nhỏ là Hồi, Mông, Tạng, Mãn. Nhưng ngày hôm nay, tại Hà [...]

11:58:am 21/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hang Pắc Bó cũng nằm bên Trung Quốc?

Hang Pắc Bó cũng nằm bên Trung Quốc?

Hang giả Cốc Bó hiện nay là một cái hang giả mang tính ngụy tạo cao vì khu vực hang thật trước nó phải nằm ở dãy núi cao hơn địa bàn hiện tại.

09:14:am 21/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cuộc đời thật của Václav Havel

Cuộc đời thật của Václav Havel

… ông là một trong những người của tầng lớp chính trị gia vốn đã tiệt chủng, những người có thể lãnh đạo một cách hiệu quả trong những giai đoạn đặc biệt…

12:00:am 21/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Miến hư ảo [2]: Giang blog – Lời yêu thương cho Nông Lâm

Miến hư ảo [2]: Giang blog – Lời yêu thương cho Nông Lâm

Chọn lựa cái con khỉ mốc gì, sùng tụi tôi cũng ăn, mối tụi tôi cũng ăn, cào cào dế lửa dế than châu chấu… ăn tuốt hết.

12:00:am 21/12/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »