WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:23:am 14/07/12 Đăng ngày “July 14th, 2012”

Tại sao Trung quốc ra lệnh cấm mua hàng xa sỉ?

Tại sao Trung quốc ra lệnh cấm mua hàng xa sỉ?

Tình trạng phân biệt giầu nghèo ở Trung quốc và ở một số quốc gia đang hội nhập kinh tế thị trường không chú ý đến quyền lợi chính đáng của người lao động, lợi ích quốc gia đều đang diễn ra những mâu thuẫn xã hội ngày càng lớn và trở nên quyết liệt [...]

07:23:am 14/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những khuyết điểm nghiêm trọng của hiến pháp 1946

Những khuyết điểm nghiêm trọng của hiến pháp 1946

Vấn đề đặt ra là: Hiến pháp 1946 có phải là một văn bản lập hiến thật sự dân chủ như một số người hết lời ca ngợi hay không?

04:21:am 14/07/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Người Việt trong lễ hội hóa trang dành cho sắc dân nhiệt đới ở Paris

Người Việt trong lễ hội hóa trang dành cho sắc dân nhiệt đới ở Paris

Qua năm tới 2013, Cộng đồng người Việt tại Pháp và vùng Paris chắc chắn sẽ thừa thắng hôm nay xông lên tham dự Lễ hội tổ chức tại Công trường Hòa bình ngay dưới chân tháp Eiffel.

12:00:am 14/07/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đặng Thân: Bình thơ hay tấu hài?

Đặng Thân: Bình thơ hay tấu hài?

Đầu tiên, chúng tôi xin giới thiệu một thiên tài chọc cười vui nhộn gấp tỉ lần anh chị Xuân Hinh, Minh Vượng là nhà văn trẻ Đặng Thân…

12:00:am 14/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »