WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 27/08/12 Đăng ngày “August 27th, 2012”

Khóc bầu Kiên

Khóc bầu Kiên

Anh Kiên ơi! Anh bị bắt rồi sao? Mới hôm qua say chuyện túc cầu Anh băm bổ sút tung “Vê ép ép” Lập công ty, chém gió ào ào! Tưởng họ đưa anh đến ngân hàng Đường về ca tap nặng đô xanh Ai hay…đêm ấy, đêm gì nhỉ? Bốn phía anh nằm có…tháp [...]

04:28:pm 27/08/12 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Pháp quyền, Pháp trị và nền dân chủ giả hiệu

Pháp quyền, Pháp trị và nền dân chủ giả hiệu

Để tránh việc nhà cầm quyền lừa dối nhân dân, cụm từ Rule by law nên được dịch là “Giả Pháp Quyền”.

03:43:am 27/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Blogger Phong Tần vẫn “vững vàng”

Blogger Phong Tần vẫn “vững vàng”

Blogger nói với luật sư rằng an ninh Việt Nam đã báo cho bà biết chuyện mẹ bà, Đặng Thị Kim Liêng, chết nhưng không nói lý do.

03:31:am 27/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chính Trường VN trở nên sôi động vào lúc kinh tế dao động

Chính Trường VN trở nên sôi động vào lúc kinh tế dao động

Những chuyên viên cho rằng ông Dũng hành động như vậy để tự bảo vệ chính ông.

03:18:am 27/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »