WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:25:am 23/07/13 Đăng ngày “July 23rd, 2013”

Viện Kiểm Sát Nghệ An xác nhận blogger Điếu Cày tuyệt thực

Viện Kiểm Sát Nghệ An xác nhận blogger Điếu Cày tuyệt thực

Trong số 9 blogger cùng đi với hai mẹ con bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng, để giúp tinh thần, và cùng đòi công lý cho người tù lương tâm đã tuyệt thực đến ngày thứ 31, có bác sĩ Phạm Hồng Sơn, các bloggers Nguyễn Tường Thụy, JB. Nguyễn Hữu Vinh, Phương Bích,…

09:25:am 23/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiết dạy mẫu về Chống tham nhũng

Tiết dạy mẫu về Chống tham nhũng

Tham nhũng là vấn đề vô cùng nhạy cảm, học đâu biết đó, không được bàn luận tự do tùy tiện.

08:00:am 23/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nghi vấn với Tuyên bố chung VN – TQ do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết

Nghi vấn với Tuyên bố chung VN – TQ do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết

vì con cháu mình, vì tương lai đất nước và dân tộc, tôi không thể không quyết liệt vạch mặt bọn Lê chiêu Thống, Trần Ích Tắc.

07:54:am 23/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những quy luật của thời gian

Những quy luật của thời gian

Ngẫm cho cùng, thì mô hình nhà nước (thể chế chính trị) cũng giống như những sản phẩm khác mà ta sử dụng hàng ngày, chỉ khác nhau ở tầm mức và quy mô mà thôi.

07:45:am 23/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nếu Blogger Điếu Cày ký vào bản nhận tội

Nếu Blogger Điếu Cày ký vào bản nhận tội

Vụ án Điếu Cày đặt ra những dấu hỏi tất yếu. Vụ bắt cóc ngay trên đường phố cho thấy tính dối trá, không dám chính danh của công quyền, khi bắt thì lu loa là buôn ma túy, khi xử án lại truy tố tội trốn thuế, một thứ tội “vớ vẩn” mà hàng [...]

07:37:am 23/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tuyên Bố của các tổ chức quần chúng Việt Nam

Tuyên Bố của các tổ chức quần chúng Việt Nam

Nhân dịp có cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Barack Obama và Chủ Tịch Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc, một số đoàn thể đã ký tên vào bản Tuyên Bố chung.

01:24:am 23/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »