WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Forkmosa

Forkmosa

Forkmosa

1 Phản hồi cho “Forkmosa”

 1. Peter Ly says:

  VÌ MÔI TRƯỜNG SẠCH

  Chỉ một câu mà ông hầu như biết
  Người dân hỏi ông chả thiết trả lời
  Ông dùng dằng cứ để chúng lôi thôi
  Môi trường sống cả đời đâu chỉ cá

  Bao tiến sĩ không hề biết gì cả
  Vậy văn bằng tiến sĩ đó ở đâu
  Nghe lời Đảng Tiến sĩ cũng lặn sâu
  Đành muối mặt cúi đầu chết cùng cá

  Ông thủ tướng thì phát ngôn bậy bạ
  Cá nó chết hiện tượng có tảo hồng
  Không riêng gì chỉ có ở Biển Đông
  Mà hình như khắp vùng Đông Nam Á

  Những đầu lợn ở Quảng Bình ngu quá
  Tổ chức ngay một buổi dã ngoại chơi
  Rồi cùng nhau nhảy xuống biển mà bơi
  Sau khi bơi các ông xơi hải sản

  Tau chưa chết thì vớt cá lên đem bán
  Hay làm mắm xuất cảng cho Việt Kiều
  Không đánh bắt mà thu hoạch tăng nhiều
  Nhà máy Thép đúng chỉ tiêu nước thải

  Lòng nhân dân vẫn vô cùng sợ hãi
  Môi trường sống nước thải chất độc cao
  Cá vì nước mà có sống được đâu
  Thế nên dân mới yêu cầu giải thích

  Dân xuống đường do thế lực thù nghịch
  Vẫn một tuồng cũ rích mướn côn đồ
  Cho công an giả dạng những ma cô
  Ai la to là nó xô nó đánh

  Các ông ơi chạy trời không khỏi nắng
  Dăn Việt hiền yêu lắm chữ hòa bình
  Xin các ông còn lưu chút ân tình
  Hãy cứu lấy môi sinh đang hủy hoại

  Để người dân không còn lo sợ hãi
  Sao các ông không nói đại nguồn cơn
  Để người dân hiểu cặn kẽ cội nguồn
  Chớ đàn áp trông nó buồn thảm lắm

  Peter Lý

Phản hồi