WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhốt hết thì trại mô mà chứa cho đủ hả?

Một gái gọi bị bắt quả tang đang mây mưa với một người ngoại quốc trong một khách sạn ở Vũng Áng. Cô bị đưa về đồn công an và bị tra xét.

Sau đây là đoạn đối thoại giữa cô với công an:

Công an: Cô còn trẻ khỏe, xinh đẹp, sao không kiếm nghề gì mà làm lại đi bán dâm?

Cô gái: Đây cũng là một nghề mà anh.

Công an: Luật pháp nước ta không thừa nhận đây là một nghề.

Cô gái: Luật pháp do con người làm ra cả thôi. Thích cho nó là một nghề thì nó là một nghề. Ở nước khác đây là nghề hợp pháp, có bảng hiệu, có đóng thuế môn bài hẳn hoi.

Công an: Nhưng nước ta không thừa nhận đây là một nghề. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô bán dâm bao lâu rồi?

Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi chỉ làm tình với ông bạn Đài Loan của tôi thôi.

Công an: Cô có lấy tiền của ông khách Đài Loan đó không?

Cô gái: Sau khi làm tình ông ấy cho tôi tiền. Cho thì tôi nhận. Thế thôi.

Công an: Như vậy là cô đã bán dâm lấy tiền. Cô sẽ bị phạt hành chính và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.

Cô gái: Anh hỏi xong chưa?

Công an: Rồi.

Cô gái: Bây giờ tôi hỏi anh mấy câu. Ok?

Công an: Cô cứ hỏi.

Cô gái: Tại sao tôi cho ông bạn Đài Loan sử dụng cái mà tôi có thì mấy anh cho rằng tôi bán dâm và bắt tôi, trong khi chính quyền mấy anh cho Formosa sử dụng cái mà chính quyền mấy anh không có thì lại được?

BieuTinhFormosaCông an: Chính quyền cho Formosa sử dụng cái gì?

BoTu-CTMCô gái: Đất đai, biển trời…  Những thứ đó đâu phải của chính quyền mấy anh. Luật pháp ghi rõ “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân”, đâu thuộc sở hữu của chính quyền mà chính quyền đem cho Formosa sử dụng.

Công an: Chính quyền cho Formosa thuê đất sử dụng có thời hạn.

Cô gái: Vậy tôi cũng cho ông khách Đài Loan đó thuê bướm sử dụng có thời hạn. Hai việc này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuộc về sở hữu của tôi, còn chính quyền cho thuê cái không thuộc sở hữu của chính quyền. Khác nữa là thời hạn tôi cho thuê có vài tiếng đồng hồ, còn thời hạn chính quyền cho thuê kéo dài tới 70 năm. Đó là chưa kể tôi cho ông khách Đài Loan thuê bướm, lỡ có bề gì tôi chịu trận một mình. Còn chính quyền cho Formosa thuê đất, thuê biển, bây giờ Formosa gây ra ô nhiễm môi trường, cá chết, biển chết… thì dân tình lãnh đủ. Việc cho Formosa thuê đất, thuê biển… của chính quyền đã gây ra tác hại đủ đường, trong khi việc cho thuê bướm của tôi không làm hại đến ai, sao không đi bắt chính quyền mà lại bắt tôi và đòi tống tôi vô trại phục hồi nhân phẩm?

Đến đây thì công an đập bàn quát lớn: Im đi! Nhốt hết chính quyền vô trại thì trại mô mà chứa cho đủ hả?

(Trích từ băng ghi âm cuộc xét hỏi bị rò rỉ).

(sT Fb Internet)

———————————————————————————–

Where would we find enough places to lock them all up?

(Thái-Anh chuyển ngữ)

A call girl was caught having sex with a foreigner in a hotel in Vũng Áng. She was taken to the police station for questioning.

The following is the exchange between her and the police:

Police: You are young, healthy, and beautiful why not find a decent job instead of selling sex?

Girl: This is also a profession, mister!

Police: Our law does not approve this as a profession.

Girl: After all, men make laws. If we regard it as a profession, it is a profession. In other countries this is a legal profession, with signs, licenses, and tax-paid.

Police: But our country does not recognize this as a profession. Enough! Don’t talk about that anymore. How long have you been selling sex?

Girl: I do not sell sex, I just have sex with my Taiwanese friend only.

Police: Did you not get the money from the Taiwanese guy?

Girl: After making love he’d give me money. When he gives money I’d take it. That’s all.

Police: So you’re selling sex for money. You’re required to pay administrative fines and put into a rehabilitation center.

Girl: Have you finished with your questioning?

Police: Yes.

Girl: May I ask you a few questions now?

Police: Go ahead and ask.

Girl: Why when I give the Taiwanese friend what belongs to me then you guys say I’m selling sex, but when the authorities give Formosa what are not theirs then it is OK?

Police: What the authorities give Formosa?

Girl: The land, the sea, and the sky … These do not belong to your government. The law states, “The land belongs to the people,” It does not belong to the government why do they let Formosa use it.

Police: The government leases it to Formosa for a limited time.

Girl: So I also let the Taiwanese rent my vagina for a limited time. These two things are not different. The difference is that I rent out the thing that belongs to me, the authorities leases out that which does not belong to them. The other difference is I only rent out mine for a few hours, but what the government leases lasts 70 years. Not to consider when I rent out my thing to the Taiwanese if something bad happens then I alone have to bear it.  But the government leased land and sea to Formosa, now Formosa caused environmental damages, killing fish, killing sea … then the people got shafted. Leasing land and sea to Formosa … the government has caused all kinds of harms, while the lease of my vagina does not hurt anyone, why not arrest the authorities instead of arresting me and threaten to put me in the rehab center?

At this point, the Police pounds his fist on the table and shouts: Shut up! If we throw all the authorities into the rehab center where would we find enough places to detain them, huh?

(Excerpts from a leaked interrogation tapes).

Phản hồi