WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Tiếng chuông cảnh thức của LM Toàn”

 1. Luke Nguyen says:

  Bài giảng hay quá! LM Toản nói hết sự thực.

 2. Phan Bạch-Tịnh says:

  Koong keeng – koong keeng
  Tiếng chuông nhà thờ đổ
  Tiếng kẻng cha Toản reo
  Người người hãy tỉnh thức
  Đồng thời phải thức canh
  Đừng để bị lường gạt
  Đừng để bị ru ngủ
  Đất, biển Việt đã bị mất
  Việt Nam sẽ giốngTân Cương
  Hay sẽ thành khu tự trị
  Như Tây Tạng hiện nay
  là chư hầu của Tầu
  Hỏi đảng ai đã gây ra?

Leave a Reply to Luke Nguyen