WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Phùng Quang Thanh đánh chuông ở Shangri-La”

  1. T. says:

    Tướng Phùng, mặt như mặt lợn là “TƯỚNG PHÙNG THANH HEO” !

  2. triết lý gia 0001 says:

    …..Tôi chỉ nói một câu đơn giản….những thằng tướng hèn…Như Phùng-quang-Thanh nếu không dám lấy súng bắn vào đầu tự tử khi nước nhà nguy-biến thì nên…TỪ CHỨC……___Vì sau này thời bình tướng hèn như vậy nếu không vị xử bắn thì cũng vị lịch sử nguyền rữa suốt đời.Phùng-quang-Thanh sẽ đi vào lịch-sử CSVN như một tên tướng hèn mạt.Nếu CSVN còn chút liêm sỉ thì nên cách chức Phùng-quang-Thanh,nay kính.

Phản hồi