WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:37:pm 08/06/14 Đăng ngày “June 8th, 2014”

Điểm danh World Cup Brazil 2014: Group A, B

Điểm danh World Cup Brazil 2014: Group A, B

Có ít nhất 3 lý do buộc dân ghiền bóng tròn khắp nơi phải chú ý tới đội tuyển Brazil: đây là quốc gia duy nhất có mặt trong tất cả những cuộc tranh tài World Cup, là quốc gia duy nhất 5 lần chiếm chức vô địch, và năm nay lại là quốc gia chủ nhà.

03:37:pm 08/06/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Phải thay đổi thể chế chính trị trước khi chống ngoại xâm

Phải thay đổi thể chế chính trị trước khi chống ngoại xâm

Tây phương, mặc dầu văn minh đến chậm hơn đông phương, nhưng đã biết từ bỏ sớm chế độ quân chủ để bước sang chế độ dân chủ và kinh tế thị trường, và họ đã phát triển rất mạnh, vượt mặt đông phương.

03:29:pm 08/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mỗi đại án nướng một vài tướng Công an

Mỗi đại án nướng một vài tướng Công an

Vụ Dũng “tổng” nướng tướng Oánh, tướng Quắc. Vụ Năm Cam nướng tướng Huy, tướng Nhất. Hiện, nhiều đồng chí vẫn rình rập đòi nướng nốt tướng Việt Thành. Vụ Dũng “chàm” Vinalines nướng tướng Ngọ. Vào những phút cho đá bù giờ, đồng chí Dũng còn tố thêm một tiểu tướng và một đại [...]

07:25:am 08/06/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »