WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:00:pm 13/06/14 Đăng ngày “June 13th, 2014”

Ngày Quân Lực 19 tháng 6 – 1965

Ngày Quân Lực 19 tháng 6 – 1965

Ý nghĩa và lịch sử Lịch sử miền Nam Việt Nam của chúng ta ngoài bất hạnh to lớn là ngày mất nước tan hàng 30 tháng 4-1975 còn có những bất hạnh nhỏ cũng khá đau thương. Nếu chúng ta có những ngày ghi dấu rõ ràng như giỗ Tổ Hùng Vương, Hai bà [...]

10:00:pm 13/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày lễ từ phụ, quý ông ơi!

Ngày lễ từ phụ, quý ông ơi!

Mỗi năm, cứ đến ngày Lễ Từ Phụ, lòng chúng tôi lại đau loi lói nhất là sau khi sang Mỹ. Lý do là vì chỉ có ngày lễ này, bọn đàn ông chúng tôi mới được nhớ đến, được mời đi ăn một tô phở, được “hoan hô Bố”, may mắn hơn thì được [...]

05:06:pm 13/06/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khoan dung

Khoan dung

Dường như bên cạnh một khuôn khổ chính trị, dân chủ cũng cần một nền tảng nhân văn để có thể dung hoà những sự khác biệt trong một xã hội đa dạng. Khoan dung có lẽ là câu trả lời ít người trông đợi nhất, nhưng lại là câu trả lời cốt yếu. Đó là các giá trị tôn trọng sự khác biệt, hợp tác và thỏa hiệp giữa những giá trị và ý kiến khác nhau.

09:54:am 13/06/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa

Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa

Tôi biết ơn Thầy – Cô của tôi cũng vì, sau 1975, cả nước rơi vào đói kém, làm cho “tính người” trong xã hội cũng mai một dần và tôi không là ngoại lệ. Thảm trạng xã hội lúc đó biến tôi trở nên chai lỳ, mất cảm xúc và lạnh lùng.

09:37:am 13/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bài học từ cuộc chiến Việt Nam

Bài học từ cuộc chiến Việt Nam

Khi cuộc chiến tranh Đông dương lần thứ nhất và lần thứ hai chấm dứt, các nhà lãnh đạo đã rút ra những bài học, tôi xin đan cử một số kinh nghiệm của họ như dưới đây Bài học của Henri Navarre Trước hết ý kiến của Tướng Henri Navarre, Tư lệnh quân viễn [...]

12:01:am 13/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »