WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:40:pm 29/06/14 Đăng ngày “June 29th, 2014”

Tìm con đường mới để cứu nước: Giai đoạn đầu tiên

Tìm con đường mới để cứu nước: Giai đoạn đầu tiên

Vào đầu thế kỷ 20, trong khi toàn bộ Việt Nam đã hoàn toàn nằm dưới sự đô hộ của người Pháp, phong trào đấu tranh giành độc lập chuyển hướng, từ bỏ những phương pháp thuần túy quân sự của Phan Đình Phùng, Đề Thám. Những biến chuyển tại Nhật bản và Trung Hoa đã tác động đến sự suy nghĩ của nhiều trí thức yêu nước trong việc tìm kiếm con đường mới để cứu nước giành độc lập.

06:40:pm 29/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đi về đâu?

Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đi về đâu?

Đội tuyển Hoa Kỳ nằm ở kèo dưới? Đội tuyển Hoa Kỳ đứng ở kéo trên? Đội tuyển Hoa Kỳ may mắn vào được vòng 16? Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đi xa hơn nữa? Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ rời Brazil sau trận gặp “quỷ đỏ Bỉ” vào ngày thứ Ba tới đây? Đội [...]

04:53:pm 29/06/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Baby Xi Xi

Baby Xi Xi

04:03:pm 29/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chiến sĩ Hoàng Thu, ngọn đuốc sống giữa đêm đen VN

Chiến sĩ Hoàng Thu, ngọn đuốc sống giữa đêm đen VN

Quả thật bây giờ tôi không thể biết ông đang ở đâu bên kia sự sống nhưng chắc chắn một điều: Ông đang ở trong lòng của hàng triệu người VN yêu nước.

08:00:am 29/06/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »