WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lăng tẩm của loài gặm nhấm

Lăng tẩm của loài gặm nhấm

Lăng tẩm của loài gặm nhấm

3 Phản hồi cho “Lăng tẩm của loài gặm nhấm”

  1. ngo says:

    chả phải đánh cũng đã đầu hàng Tàu vì các quan lớn tham nhũng, dân đen khốn khổ các em dân tộc miền núi đi học trong những cơn đói xé lòng, có áo ko có quần, phong phanh manh áo mỏng dưới cái rét buốt sương muối, ùn ùn khai thác khoáng sản thô quý hiếm buôn lậu sang Tàu,người người buôn khoáng sản nhà nhà buôn khoáng sản, các quan thì công khai và buôn nhiều hơn, vì các quan được công an và sử dụng xã hội đen bảo kê, dân của vùng bị khai thác kêu bụi ô nhiễm sẽ ngay lập tức được xã hội đen cho biến mất khỏi thế giới loài người một cách êm dịu nhẹ nhàng ko ai biết, điển hình như một vụ ở Lào Cai, lần sau sợ luôn ko dám hé răng, các quan đang biến nước Việt thành Tân Cương, người Việt thành người Duy Ngô Nhĩ thứ 2 của Tàu

  2. Ba Đình says:

    Chuột đen không thể gặm nhắm nổi đất nước. Tôi nghĩ, phải là chuột đỏ cơ!

  3. Gator says:

    Đúng, tàu cộng không cần súng đạn, cứ gậm nhấm dần. Nếu có chuyện gì thì tàu cộng hỏi tội, hay một lúc nào tuyên bố tự trị: Việt nam tiêu!

Leave a Reply to Gator