WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

5 Phản hồi cho “Cáp treo cao tốc”

 1. Hồ Việt Gian. says:

  Chuyện nhỏ, anh hùng Lê văn Tám bị đốt cháy còn chạy vài trăm thước,rồi tên nào đó còn lấy thân chèn pháo thì chiện đường cao tốc thì nhằn nhò gì,Đường lên thiên đàng Xã Nghĩa Bác còn làm cho vài triệu Liệt sĩ đi caí một.
  Đừng No co Đỉnh Cao Trí Tệ no Dzồi… Hảo hảo…

 2. Hồ Việt Gian. says:

  Chuyện nhỏ, anh hùng Lê văn Tám bị đốt cháy còn chạy vài trăm thước,rồi tên nào đó còn lấy thân chèn pháo thì chiện đường cao tốc thì nhằn nhò gì,Đường lên thiên đàng Xã Nghĩa Bác còn làm cho vài triệu Liệt sĩ đi cía một.
  Đừng No co Đỉnh Cao Trí Tệ no Dzồi… Hảo hảo…

 3. Van says:

  Người ta có thì mình cũng phải có .

  Vậy sao nước người ta có dân được tự do, và yên lành , không phải khai báo phường khóm, không phải nghe loa lải nhải, không chiếm đất của dân thì VN ta lại làm ngơ , hay làm như không thấy những chuyện tốt đẹp đó tại xứ người ?

 4. TaTon says:

  Cái gì ”hồngphúc, hồngân”?
  Phải mần mới có, xin đừng ngoa ngôn!
  Muốn ăn, mờimọc ôntồn,
  Gắp bỏ chén bạn, để mồm mình nhai!!!
  Cũng như chuá bảo yêu ai
  Là để ngượclại, ai ai cũng yêu mình !
  Cho nên muốn hiểu chữ ”tình”
  Phải xem xét lại: chântình vôngôn…
  Chuá ban nhânloại ninhhồn
  Nhưng mà chính chuá phải trong nồn chui ra!!!

 5. Le Thien y says:

  Thuong thay lop tre dau xanh,
  “CAP TREO CAO-TOC, hoc-hanh do-dang,
  S@’m-sang cao-toc lam sang,
  No* kia mang lai, heo tan tuong-lai !

Phản hồi