Home » 04:21:pm 18/08/09 Đăng ngày “August 18th, 2009”

Phương pháp mới để vượt hàng rào kiểm duyệt internet

Phương pháp mới để vượt hàng rào kiểm duyệt internet

Một cơ quan của Hoa Kỳ đang thiết lập một hệ thống có thể giúp người ta vượt qua hàng rào kiểm duyệt mạng Internet của chính quyền đơn giản bằng cách sử dụng điện thư (email) mã hóa.  Chương trình đang được thiết lập này sẽ được thử nghiệm ở Trung Quốc và Iran, [...]

04:21:pm 18/08/09 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »