WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:07:pm 23/08/09 Đăng ngày “August 23rd, 2009”

Lời xin lỗi muộn màng

Lời xin lỗi muộn màng

Tuần rồi, báo chí trong nước cũng như nước ngoài đồng loạt đưa tin về việc cựu binh  trung úy Hoa Kỳ William Calley công khai xin lỗi những nạn nhân của vụ thảm sát Mỹ Lai xảy ra hơn 40 năm trước. William Calley giờ đây đã 66 tuổi nói rằng ông vô cùng [...]

02:07:pm 23/08/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Huyệt mộ hay địa đạo dân chủ

Huyệt mộ hay địa đạo dân chủ

Huyệt mộ hay địa đạo dân chủ

01:38:am 23/08/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »