WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:03:am 04/08/09 Đăng ngày “August 4th, 2009”

Bùi Chí Vinh, từ yêu em đến yêu nước

Bùi Chí Vinh, từ yêu em đến yêu nước

Nhà thơ Bùi Chí Vinh là nhà thơ nổi tiếng ở trong nước. Những đêm thơ Bùi Chí Vinh làm náo nức Sài Gòn, Huế, Hà Nội. Anh sinh năm 1954, nay 55 tuổi, tài năng đang chín. Sức sáng tạo ở anh vốn dồi dào. 4 tập thơ dày: “Thơ tình”,”Thơ đời”,”Thơ đạo”,”Thơ quậy” [...]

11:03:am 04/08/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »