WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:13:am 26/08/09 Đăng ngày “August 26th, 2009”

Đâu là sự thật?

Đâu là sự thật?

Xin ngả mũ kính chào hai nhà làm phim, ông Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo! Tôi chỉ muốn gọi hai ông bằng những cái tên rất đời thường mà không kèm theo chức danh hay chức vụ gì. Tôi muốn nói đến hai nhà làm phim “tay ngang” – nghiệp dư, và [...]

05:13:am 26/08/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »