WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:58:am 21/08/09 Đăng ngày “August 21st, 2009”

Về danh hiệu “đảng viên cộng sản”

Về danh hiệu “đảng viên cộng sản”

Tôi ở trong đảng cộng sản hơn 40 năm! Gần hết cả cuộc đời rồi còn gì! Đã gần 20 năm nay, tôi là người tự do, không thuộc đảng nào hết. Có gì sung sướng bằng! Tôi hoàn toàn hài lòng, vì có ích cho dân, cho nước hơn hẳn, khác hẳn trước. Thế [...]

10:58:am 21/08/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

CIA và các ông Tướng [2]

CIA và các ông Tướng [2]

Chương 1: CIA sau đảo chánh ông Diệm Chương 2: Cabot Lodge đi, Taylor tới, Nguyễn Khánh đi & ngôi sao Thiệu-Kỳ xuất hiện. CIA sau đảo chánh ông Diệm: Một ngày sau ngày đảo chánh, ông Bùi Diễm, một chính trị gia gốc đảng Đại Việt có nhiều quan hệ với CIA cho CIA [...]

05:15:am 21/08/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »