WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:16:am 13/08/09 Đăng ngày “August 13th, 2009”

Alexander Solzhenitsyn: ‘Tôi Không Sợ Chết’

Alexander Solzhenitsyn: ‘Tôi Không Sợ Chết’

Nguyễn Khoa Thái Anh chuyển ngữ LTS: Mới đây, trang mạng Evan (http://evan.vnexpress.net/News/chan-dung/2008/08/3B9ADFF4/) một trang báo điện tử của nhà nước Việt Nam đã cho “lược dịch” bài phỏng vấn ‘I Am Not Afraid of Death’ với nhà văn Solzhenitsyn do báo Independent đăng lại nhân cái chết của nhà văn này tuần qua. Tuy [...]

12:16:am 13/08/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »