WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:28:am 03/08/09 Đăng ngày “August 3rd, 2009”

Sự khác nhau giữa dân chủ và tự do

Sự khác nhau giữa dân chủ và tự do

Hai khái niệm Tự do (Liberty) và Dân chủ (Democracy) xưa nay thường được hiểu là tương tự, hoặc ít ra thì cũng rất gần nhau, theo hướng giải phóng con người. Quả thực, trong các nước dân chủ phương Tây thì hai yếu tố ấy cũng bện chặt vào nhau để tạo nên một [...]

09:28:am 03/08/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Biển Đông dậy sóng

Biển Đông dậy sóng

Biển Đông dậy sóng

01:50:am 03/08/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »