WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:31:am 15/08/09 Đăng ngày “August 15th, 2009”

Nguyễn Tấn Dũng không chỉ dối trá mà còn độc tài

Nguyễn Tấn Dũng không chỉ dối trá mà còn độc tài

Chỉ ít ngày sau Hội nghị Trung ương (HNTU) 10 kết thúc (đầu tháng 7), Nguyễn Tấn Dũng đã được lệnh kí Quyết định số 97 ngày 24.7 “Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ”. (nguyên văn Quyết định này xem [...]

04:31:am 15/08/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »