WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:25:am 02/09/09 Đăng ngày “September 2nd, 2009”

CIA và các ông Tướng [3]

CIA và các ông Tướng [3]

Chương 3: Hoa Kỳ tìm đường rút lui Chương 4: Trận tấn công Mậu Thân và nỗ lực của Hoa Kỳ chính trị hoá cuộc chiến Việt Nam Hoa Kỳ tìm đường rút lui: Tháng 3, 1965 khi Trung đoàn 3 TQLC Hoa Kỳ đổ bộ lên Đà Nẵng, quân số Hoa Kỳ tại Việt [...]

05:25:am 02/09/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »