WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:14:am 17/09/09 Đăng ngày “September 17th, 2009”

Bài 2: Tại sao chế độ Trung Quốc vẫn vững?

Bài 2: Tại sao chế độ Trung Quốc vẫn vững?

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước duy nhất tiến hành những cải cách rộng lớn mang tính thị trường mà không thay đổi chế độ.

10:14:am 17/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bức tranh vân cẩu

Bức tranh vân cẩu

IDS tự giải thể để phản đối, để khỏi phải chui vào vòng tay kiểm soát. Đấy là một hành động tích cực, không phải tiêu cực. Sự nghiệp dân chủ hóa xã hội (để cứu nước và xây dựng nước) về hình thức tạm có 3 kiểu, từ gần đến xa, rồi thoát khỏi. [...]

09:25:am 17/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »