WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:47:pm 22/09/09 Đăng ngày “September 22nd, 2009”

Yêu trong thời đại Cộng Sản-Tư Bản

Yêu trong thời đại Cộng Sản-Tư Bản

Trong thời đại tư bản cộng sản, công nghệ kỹ thuật, mấy ai còn tìm ra một chốn yêu đương thuần túy, thanh cao và thơ mộng để họ có thể an tâm mà yêu? Mấy ai có thể yêu mà không lý tưởng hóa cuộc đời? Mấy ai có thể thật sự yêu mà không muốn đặt tình yêu mình trên hết?

07:47:pm 22/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [1]

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [1]

Dẫn nhập: Tổ Quốc Việt Nam hơn 2 nghìn năm qua liên tục phải đối phó với nạn ngoại xâm, đồng hóa của Trung Hoa. Hết thiên niên kỉ này đến thế kỉ khác, tổ tiên, cha ông ta cứ phải gồng mình chống đở những kế hoạch – hành động xâm lăng hết sức [...]

08:58:am 22/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một năm nhìn lại: Cuộc khủng hoảng kinh tế tháng 9 năm 2008

Một năm nhìn lại: Cuộc khủng hoảng kinh tế tháng 9 năm 2008

Vào ngày 15 tháng 9 năm nay (2009) vừa đúng một năm tròn ngày bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 1929. Cuộc khủng hoảng này đã nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Dấu hiệu đáng mừng là đánh dấu một [...]

06:20:am 22/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »