WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:48:am 16/09/09 Đăng ngày “September 16th, 2009”

Túi khôn nằm ở đâu?

Túi khôn nằm ở đâu?

Các nước dân chủ phát triển đều có khá nhiều cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự, quan hệ quốc tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật… Phần lớn đó là những tổ chức, viện, công ty  tư nhân có mục đích nghiên cứu chuyên sâu tình [...]

10:48:am 16/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »