WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:02:am 23/09/09 Đăng ngày “September 23rd, 2009”

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [2]

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [2]

Nông Đức Mạnh người dân tộc Tày, sinh ngày 11.9.1940 (lại con số 11 tháng 9) – tại xã Cường lợi, huyện Na rì, tỉnh Bắc Cạn, con ông Nông Văn Lai và bà Hoàng Thị Nghi.

09:02:am 23/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »