WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:47:pm 21/09/09 Đăng ngày “September 21st, 2009”

Loại nấm độc gây bệnh cho Đảng

Loại nấm độc gây bệnh cho Đảng

Loại nấm độc gây bệnh cho Đảng.

06:47:pm 21/09/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Bài 3: Ðấu tranh trực tuyến tại Trung Quốc

Bài 3: Ðấu tranh trực tuyến tại Trung Quốc

Sinh hoạt vận động trực tuyến có làm được gì không? Rõ ràng nó có những tác động làm thay đổi trong động thái của nhà nước, bằng việc xói mòn sự kiểm soát thông tin và tạo sức ép xã hội để có sự trong sáng hơn trong việc cai trị.

10:26:am 21/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

CIA và các ông Tướng [5]

CIA và các ông Tướng [5]

Chương 7: Nỗ lực duy trì hiện trạng Chương 8: Thời điểm sinh tử Nỗ lực duy trì hiện trạng Từ mùa Thu 1973 cho đến mùa Đông 1974, cộng sản Hà Nội chơi trò mèo chuột với quân đội VNCH, và cũng là thời gian quan hệ giữa tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và [...]

05:45:am 21/09/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »