WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:11:pm 28/09/09 Đăng ngày “September 28th, 2009”

Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2009 THƯ NGỎ Kính gửi: Tiến sỹ luật Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thưa Bộ trưởng, Tôi, Nguyễn Quang A, công dân Việt Nam, có hộ khẩu tại 19 Đoàn Nhữ Hài, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên viện trưởng Viện [...]

05:11:pm 28/09/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »