WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:35:am 11/09/09 Đăng ngày “September 11th, 2009”

CIA và các ông Tướng [4]

CIA và các ông Tướng [4]

Chương 5: Sự bối rối và làm nản lòng Chương 6: Mỹ áp lực tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Sự bối rối và làm nản lòng: Vụ quân nhân Mỹ bắn chết thường dân ở Mỹ Lai vừa bị phanh phui thì giữa năm 1969 CIA dính líu vào một vụ tai tiếng vì bị [...]

05:35:am 11/09/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »