WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:55:am 04/09/09 Đăng ngày “September 4th, 2009”

Một ngôi sao ngắm những chòm sao

Một ngôi sao ngắm những chòm sao

Paris vừa hết mùa hè. Cuộc khai trường bắt đầu. Chính phủ vừa mở cuộc họp sau hè. Giới trí thức Pháp, đặc biệt giới trí thức gốc Việt ở Paris đang bàn về một cuốn sách vừa xuất bản. Ở FNAC, hiệu sách lớn, người xếp hàng dài để mua: Dictionnaire Amoureux du Ciel [...]

10:55:am 04/09/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi giả thiết đã trở thành sự thật!

Khi giả thiết đã trở thành sự thật!

Ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội (QH) vừa viết bài “Bàn về phân công quyền lực nhà nước“ đăng trên Tuần VN điện tử ngày 21.8, một tờ báo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông An đã viết bài này vào dịp kỉ niệm 64 năm “Cách mạng tháng 8“ [...]

04:26:am 04/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »