WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:58:am 14/09/09 Đăng ngày “September 14th, 2009”

Bài 1: Bắc Kinh sẵn sàng lãnh đạo thế giới?

Bài 1: Bắc Kinh sẵn sàng lãnh đạo thế giới?

Vai trò của TQ như một lãnh đạo toàn cầu bị giới hạn không chỉ do bởi thái độ miễn cưỡng của xứ sở ấy đối với việc đảm đương trách nhiệm mà còn do những bó buộc về năng lực.

09:58:am 14/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đi theo lề trái

Đi theo lề trái

Đi theo lề trái

01:27:am 14/09/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »