WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:02:pm 06/09/09 Đăng ngày “September 6th, 2009”

Kiểm tra lại tình trạng thi hài ông Hồ Chí Minh

Kiểm tra lại tình trạng thi hài ông Hồ Chí Minh

Một số tin đồn về tình trạng “xấu đi” của thi hài ông Hồ, thậm chí có nguồn tin cho rằng xác ở trong lăng là một xác giả.

03:02:pm 06/09/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy?

Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy?

Trong giới báo chí, trí thức, đảng viên CS lâu năm ở Hà Nội đang lưu truyền một tài liệu đánh máy 5 trang, ghi lại cuộc phỏng vấn cựu trung tướng Đặng Quốc Bảo do 2 nhà báo quân đội là đại tá Tạ Cao Sơn và đại tá Quách Hải Lượng thực hiện. [...]

10:53:am 06/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »